Privacy

Op de Prinses Margrietschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie, ADHD, etc.), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

 

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem genaamd Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Prinses Margrietschool onderdeel uit maakt van Scholengroep Veluwezoom, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de docent van de leerling, of met de schooldirecteur.

 

Op deze school is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op de website van de school. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Ook is daar de privacyverklaring van de school te lezen.

Publicatie beeldmateriaal

Om ouders en familieleden op de hoogte te houden van onze activiteiten, maken wij gebruik van foto’s en af en toe video-opnamen. Sommige foto’s zijn terug te vinden op onze website en social media accounts van de school. Ook worden foto’s en filmbeelden gebruikt in de communicatiemiddelen van school. Jaarlijks (en bij aanmelding) dient u toestemming te geven voor de publicatie van beeldmateriaal van uw kind(eren). Hiervoor ontvangt u aan het begin van elk schooljaar een toestemmingformulier om te ondertekenen. U kunt ten alle tijden uw toestemming wijzigen. Hiervoor dient u contact op te nemen met de directie van onze school.


School is niet verantwoordelijk voor door anderen gepubliceerde foto’s of video’s die gemaakt zijn buiten het schoolgebouw. Voor foto’s en video’s die u maakt tijdens activiteiten binnen de school vragen wij u rekening te houden met de volgende zaken:
· Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.
· Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
· Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media van kinderen van andere ouders.
· Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
· Maak een close-up alleen van je eigen kind.
· Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat