Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR:
De MR heeft als uitgangspunt het behartigen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel in overleg met de directie en het bovenschools management. Via de MR kunnen ouders/verzorgers meedenken, meepraten en meebeslissen of advies uitbrengen over algemene schoolse zaken (oftewel beleid) binnen de Pr. Margrietschool.
Voorbeelden: Nieuwbouw/onderhoud gebouw, benoeming en ontslag van leerkrachten, klassenverdeling, regeling van vakanties, schoolbudgetten.

De Scholengroep Veluwezoom bestaat uit 12 openbare scholen. Het bestuur zet de grote lijnen uit qua beleid. Iedere school onder leiding van de directeur geeft hier vorm aan. Om hierover mee te denken en te zorgen dat de belangen van alle betrokkenen gewaarborgd zijn, vertegenwoordigen de leden van de MR enerzijds de personeelsleden en anderzijds de ouders en leerlingen. Iedere school heeft een MR en een afvaardiging van deze MR’en vormen samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

De GMR heeft direct overleg met de directie vertegenwoordiging van Scholengroep Veluwezoom (vergelijkbaar met een Ondernemingsraad binnen een bedrijf) en kan dus invloed uitoefenen op het beleid cq. diverse onderwijskundige onderwerpen die op alle openbare basisscholen in de gemeente Rheden spelen.

Wat willen wij als MR:
Meer bekendheid en dus meer naar buiten treden. Wij kunnen het beste functioneren indien alle betrokkenen de MR ook daadwerkelijk benaderen over schoolse zaken die eens ter discussie gesteld moeten worden.

- Zo zal er in de nieuwsbrief informatie verstrekt worden vanuit de MR.
- U kun de MR per e-mail benaderen voor suggesties en vragen.

- De vergaderingen zijn openbaar, op deze website worden de notulen, jaarverslagen en eventueel extra informatie gepubliceerd, u kunt dan nog eens rustig nalezen wat de MR voor u kan betekenen.
- Uiteraard kunt u de leden van de MR direct aanspreken op het schoolplein.

LAAT HET ONS WETEN !!!!