Zorg voor leerlingen

Zorg en begeleiding

Wij willen zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen op onze school en zo zorg dragen voor optimale prestaties van onze leerlingen.

Dit betekent dat we hoge, positieve verwachtingen hebben van onze leerlingen, hen succeservaringen laten opdoen en zo zorgen voor een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.

 

De school hanteert een zorglijn, die beschreven staat in het digitale dossier van de school. Deze zorglijn omvat afspraken over de wijze waarop de school de ontwikkeling van haar leerlingen volgt en handelt na signalering van hulpvragen. Hierbij worden twee componenten onderscheiden: de reguliere zorg en de specifieke zorg. Onder de reguliere zorg wordt die zorg verstaan die verbonden is aan ons dagelijks handelen en die erop gericht is rekening te houden met verschillen tussen kinderen en ervoor zorg te dragen dat elke leerling het maximaal haalbare resultaat kan behalen. Onder specifieke zorg vallen alle handelingen die voortkomen uit het gegeven dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft. Hiermee wordt bedoeld dat de behoefte van de leerling extra en gerichte inspanningen vraagt anders dan binnen de dagelijkse zorg. De zorglijn wordt regelmatig afgestemd op de actuele situatie waarbij rekening gehouden wordt met (nieuwe) afspraken op het niveau van het samenwerkingsverbanden in het kader van handelingsgericht werken.

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het

onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind van ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften. Men richt zich niet zozeer op de beperkingen van een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.


Vanuit dit gedachtegoed stellen wij onze hulpplannen (individuele- en groeps-handelingsplannen) op. Eerst wordt een didactische en pedagogische analyse gemaakt van de leerling, waar zowel resultaten als onderwijsbehoeften van het kind verwerkt worden. Op basis van deze gegevens worden de leerlingen van een groep verdeeld in clusters. Voor deze clusters wordt een groepshandelingsplan opgesteld waarin concreet wordt omschreven hoe er voorzien wordt in de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen of deze individuele leerling.

Zorg op groepsniveau

Ons dagelijks handelen is erop gericht rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en ervoor zorg te dragen dat elke leerling het maximaal haalbare resultaat kan behalen.

Bij het aanbieden van de leerstof is de instructie effectief en gedifferentieerd en de verwerking is geënt op de capaciteiten van de leerling. Waar nodig wordt extra hulp / instructie geboden.

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor het ingaan op verschillen.

Indien noodzakelijk bieden wij leerlingen aangepaste leerwegen aan.

We streven ernaar leerlingen zoveel mogelijk in hun jaargroep op te vangen.

Zorg op schoolniveau

Het leerlingvolgsysteem is een manier om het ontwikkelingsproces van kinderen te kunnen volgen. Naast methodegebonden toetsen maakt de school ook gebruik van methode onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen (CITO).

We gebruiken standaard de volgende landelijk genormeerde (CITO)toetsen:

Groep 1-2                             Ruimte en tijd, Taal voor Kleuters, Reken voor Kleuters

Groep 3-8                             DMT en Avi

                                               Begrijpend Lezen

                                               SVS Spelling

                                               Woordenschat

                                               Rekenen en Wiskunde

                                               Entreetoets groep 7

                                               Eindtoets groep 8

Incidenteel worden aanvullende toetsen gebruikt.

 

De Intern Begeleider maakt analyses en trends op groeps -en schoolniveau en bespreekt deze met de groepsleerkrachten en de directie.

 

Leerlingbesprekingen worden drie keer per jaar gehouden. In de leerlingbesprekingen komen kinderen aan de orde die opvallen wat betreft hun leerprestaties, hun sociaal-emotionele ontwikkeling of hun gedrag.

Zorg op bovenschoolsniveau

Als blijkt dat er specifiek advies nodig is, wordt het kind besproken in het zorgteam.

Het zorgteam maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. Het zorgteam bestaat uit de ambulant begeleider, psycholoog en de maat- schappelijk werkende. De groepsleerkracht en de Intern Begeleider overleggen met het zorgteam, dit resulteert in vervolgafspraken t.a.v. observaties en/of  handelingsuggesties in school of groep, of er wordt tot  een psychologisch onderzoek overgegaan.

 

Passend onderwijs.

De basisschool kan van ouders met een gehandicapt kind de vraag krijgen het kind op de reguliere basisschool te plaatsen.

In het zorgplan van WSNS  staat een stappenplan dat gehanteerd wordt bij het bepalen of de school de gewenste zorg kan bieden.

Passend onderwijs