Verantwoording resultaten

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en welk referentieniveau hierbij is behaald. De eindopbrengsten zijn niet meer leidend voor het schooladvies. De leerkracht geeft het schooladvies. Dit schooladvies is leidend voor het voortgezet onderwijs. Uitzondering hierop is de situatie dat het resultaat van de eindtoets van een leerling aanmerkelijk hoger uitvalt en niet passend is bij het schooladvies van de leerkracht. Dan zal de leerkracht in samenwerking met de directeur en interne begeleider, een heroverweging maken en de uitslag hiervan kenbaar maken aan de leerling en ouders.

tabel-resultaten