Ouders en de school

Ons team streeft naar openheid in de contacten en relatie met leerlingen en ouders. Een goede samenwerking met ouders is een voorwaarde om een veilige school te realiseren waarin de zorg voor de leerlingen centraal staat.

De school geeft aan het begin van elke maand digitaal een nieuwsbrief uit, waarin belangrijke data, mededelingen van de medezeggenschapsraad en de ouderraad staan. Ook het team informeert u over zaken die op dat moment aan de orde zijn. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid. Ook is de Margriet-Mail te downloaden van onze website en staat er een papieren versie in een bakje bij de hoofdingang.

Inloop

Alle deuren van de school gaan om 8.20 uur open. (op het voorplein gaat dan de eerste bel) Ouders/verzorgers en leerlingen zijn vanaf die tijd welkom in de klas. Leerkrachten zijn in de klas aanwezig voor ouders en leerlingen. Om 8.25 uur geven de leerkrachten een seintje dat de ouders de klas mogen verlaten. (op het voorplein gaat dan de tweede bel en kinderen die eventueel nog buiten waren, komen dan ook naar binnen) Wij vragen ouders op dat moment de school te verlaten, zodat de lessen in alle rust kunnen starten. Om 8.30 uur starten de lessen.

’s Middags kunnen de kinderen van groep 1 t/m 3 vanaf 13.10 uur in de klas gebracht worden. De leerlingen van groep 4 t/m 8 wachten op hun vaste plekken op de pleinen tot de bel gaat om 13.10 uur. Zij worden opgehaald door de leerkracht. In de middag nemen de ouders van groep 4 t/m 8 afscheid op het schoolplein.

Eens per zes weken staat een kopje koffie en/of thee klaar in onze multi-ruimte. Tijdens deze koffie-inloop is de directie ook aanwezig om op informele wijze van gedachten te wisselen.

Communicatie met ouders

Communicatie tussen school en ouders komt bij ons op onderstaande wijze tot uitdrukking:

 • rapportengesprekken en ouderavonden
 • thema-avonden
 • huisbezoeken (groep 1/2)
 • intake- en kennismakingsgesprekken en rondleidingen
 • schoolkrant en schoolgids
 • maandelijkse digitale nieuwsbrief
 • website (informatie, foto’s van activiteiten en leuke video’s)
 • open dag
 • drie maal per week inloop in groep 1/2
 • maandelijkse inloop voor alle ouders, met koffie/thee in aanwezigheid directie
 • informele contacten
 • ouderpanel

Voortgangsgesprekken

We hanteren een combinatie van schriftelijke en mondelinge rapportage.
Per schooljaar ontvangen de leerlingen tweemaal een rapport, in februari en juni. Daarnaast vinden er vier gesprekken plaats in één schooljaar. Door deze indeling van gesprekken en rapportage werken wij aan een gedegen samenwerking tussen leerling, ouders en school.

Binnen de eerste maand van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt er besproken wat de aanpak voor uw kind is voor de eerste periode van het schooljaar. De input van ouders vormt een belangrijk deel tijdens dit startgesprek. Welke verwachtingen hebben zij voor deze periode en op welke manier kunnen zij bijdragen aan het leerproces van hun kind(eren). Vanaf groep 5 worden de leerlingen ook uitgenodigd voor het startgesprek. Er wordt doelgericht gesproken over het onderwijs voor de periode tot rondom herfstvakantie.

De tweede ronde met voortgangsgesprekken vindt plaats in november. Tijdens de derde ronde gesprekken, in februari, worden de resultaten uit het leerlingvolgsysteem besproken.
In juni vindt de laatste ronde gesprekken plaats. Indien gewenst kunnen leerlingen aanschuiven bij de gesprekken.


De leerlingen van groep 8 worden bij alle gesprekken uitgenodigd i.v.m. de doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs.