Onze werkwijze

Het schoolklimaat / het pedagogisch handelen

We willen graag dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.

De school is een toegankelijke, veilige en vertrouwde plek voor kinderen en leerkrachten. Het werkklimaat is ordelijk en rustig; er zijn goede regels en afspraken. Leerlingen worden betrokken bij het vaststellen van groepsafspraken. Alle schoolafspraken en regels staan in protocollen en worden regelmatig in de groepen besproken en zonodig bijgesteld.

Leerlingen leren sociale vaardigheden, o.a. via onze SEO methode, en zij worden gevolgd middels een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied.

De samenwerking tussen ouders, kinderen, team en de schoolomgeving dient in balans te zijn. Ouders horen zich welkom en gehoord te voelen. Dit vormt het fundament voor een harmonieuze ontwikkeling en ontplooiing van de leerling .

 

De leerkrachten hebben een hoog ambitieniveau en positieve verwachtingen van hun leerlingen en richten het onderwijs zo in dat leerlingen aan die verwachtingen kunnen voldoen en daardoor succes ervaren.

Hun pedagogisch handelen is erop gericht de leerlingen te waarderen in wie ze zijn, hen te ondersteunen en hen uit te dagen.

Samenwerken, maatjeswerk, eigen taken plannen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen dragen bij aan ontplooiing. Het hoge ambitieniveau van de leerkrachten is leidend in gesprekken met ouders.

Het didactisch handelen

Leerkrachten werken volgens het model directe instructie:

 • Terugblik: activeren voorkennis, interesse opwekken.
 • Presentatie: lesdoel en lesoverzicht, instructie.
 • Begeleide(in)oefening: met veel interactie oefenen.
 • Zelfstandige verwerking. Tijdens deze lesfase krijgen sommige leerlingen extra- en /of verlengde instructie aan de instructietafel.
 • Terugkoppeling: feedback op proces, correctie op fouten.

 

Begeleide (in)oefening: de whiteboards

Tijdens de begeleide oefening kan de leerkracht gebruik maken van het whiteboard dat iedere leerling in zijn/haar la heeft liggen. Door leerlingen allemaal een antwoord op te laten schrijven, wordt de betrokkenheid optimaal en wordt ieder kind uitgedaagd tot het antwoord geven op de vraag. Leerkracht ziet in een oogopslag welke leerlingen behoefte hebben aan extra uitleg.

 

Uitgestelde aandacht: het stoplicht

Tijdens de zelfstandige verwerkingen werken wij met uitgestelde aandacht. Wij werken met het stoplicht waardoor de leerlingen zelfstandig leren werken en hun eigen problemen op te lossen. Op vastgestelde momenten is er ruimte voor vragen stellen. Als het stoplicht op rood staat, werken de leerlingen volledig zelfstandig. Als het stoplicht op oranje staat, mogen de leerlingen van hetzelfde tafelgroepje met elkaar overleggen. Als het stoplicht op groen staat, is ook de leerkracht bereikbaar voor vragen. Tijdens het rode en oranje stoplicht heeft de leerkracht ruimte verlengde-, herhaalde of verrijkende instructie te geven.


Aanvullingen op bovenstaand model voor directe instructie:

 • Leerlingen waarbij de vereiste voorkennis ontbreekt krijgen vooraf extra instructie (pre-teaching)
 • Leerlingen die het doel niet hebben gehaald kunnen extra leertijd krijgen.(re-teaching)
 • Leerlingen die geen instructie behoeven werken middels een individueel routeboekje aan hun lessen. In dit routeboekje staat aangegeven welke instructiemomenten zij wel en niet volgen.

 

Extra hulp tijdens taakbrieftijd
RT, pre-teaching, herhaalde instructie en aandacht voor leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben vindt plaats tijdens de taakbrieftijd. Alle leerlingen zijn op dat moment zelfstandig aan het werk.


Werken met de taakbrief

Alle leerlingen vanaf groep 2 werken met een taakbrief. In groep 2 en 3 is deze vormgegeven d.m.v. pictogrammen. Iedere leerling werkt dagelijks aan deze taakbrief. De leerling bepaalt zelf de volgorde van het werk. De taakbrief dient aan het eind van de week gereed te zijn, dit wordt gecontroleerd door de leerkracht. Vanaf groep 5/6 beginnen de leerlingen met het vooraf plannen van hun werk. Eerst alleen wat de leerling die dag denkt te gaan maken, vanaf groep 7 plannen ze de hele week vooruit. De taakbrief omvat, naast algemene taken, een persoonlijk en gedifferentieerd pakket met verdiepings- verrijkings- of herhalingswerk. Deze opdrachten sluiten aan bij het niveau van het kind. Ook wordt het samenwerken gestimuleerd door het uitvoeren van maatjeswerk. De opdrachten die met het maatje moeten worden uitgevoerd, staan aangegeven op de taakbrief. De taakbrief gaat elke week mee naar huis, zodat ouders/verzorgers kunnen zien waar hun kind(eren) die week aan gewerkt heeft.

Het leerstofaanbod

Het leerstofaanbod is gevat in moderne methoden en materialen die alle aan de kerndoelen voldoen. Internet en Educat (documentatiecentrum) worden onderwijsondersteunend ingezet en als informatiebron gehanteerd.

Naast de reguliere leerstof wordt gebruik gemaakt van remediërende en compenserende en uitdagende programma’s en materialen. (schoolorthotheek, overstijgende orthotheek, computer- gebruik) Een overzicht van de methoden die gebruikt worden op onze school, is opgenomen in bijlage 1. De komende jaren spelen de referentieniveaus vanuit het ministerie van onderwijs een grote rol  bij de aanschaf van nieuwe methodes en de evaluatie of de huidige methode voldoen aan deze nieuwe normen.

Meervoudige intelligentie (MI)
Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere.
Door het inrichten van onze knapkast en daarbij behorende opdrachten te ontwikkelen, laten wij onze leerlingen ontdekken welke intelligenties zij bezitten. Wij hanteren de term “knap”. Hierbij staat voorop dat je niet ergens goed in hoeft te zijn om toch “knap” te zijn op dat zelfde gebied. Een leerling die rekenen erg moeilijk vindt, kan het wel geweldig vinden met wiskundige puzzels te stoeien en dus rekenknap zijn.
De volgende intelligenties hanteren wij in onze knapkast:

 • verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap)
 • logisch/mathematische intelligentie (rekenknap)
 • visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
 • muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap)
 • lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap)
 • interpersoonlijke intelligentie (mensknap)
 • intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
 • natuurgerichte intelligentie (natuurknap)

Het werken met de knapkast en bijbehorende opdrachten gebeurt als een leerling het reguliere werk af heeft. Het komt ook voor dat deze opdrachten zijn opgenomen op de  taakbrief.

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Onze methode voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling ondersteunt het aanleren van sociale vaardigheden. Middels ons leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied volgen we de ontwikkelingen van de leerlingen.

Voor het behouden van een goede leefomgeving gebruiken wij groepsregels en dossiervorming d.m.v. het vastleggen van gesprekken met leerlingen en/of ouders. Belangrijk is en blijft de goede communicatie met de ouders. Op school zijn de volgende documenten aanwezig: pestprotocol, ARBO-plan (fysieke veiligheid), protocol e-mail en internetgebruik, klachtenregeling en calamiteitenregistratie.

In de klassen wordt gelet op gedrag en respect naar elkaar toe. In alle lokalen en de gang zijn de respectregels visueel aanwezig. Om oogcontact te kunnen hebben met de kinderen willen we geen petten in de klas. Ook wordt het gebruik van een mobiele telefoon of mp-3 speler niet toegestaan.

Plusaanbod

 

De Prinses Margrietschool streeft ernaar vanaf de aanvang van het basisonderwijs een doorlopend en passend onderwijsarrangement te bieden. Door middel van een uitgebreid intakegesprek met ouders van nieuwe kinderen worden verwachtingen van ouders, kind en school tijdig op elkaar afgestemd. Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, bieden wij een aantrekkelijk plusaanbod aan leerstof/ontwikkelingsmateriaal.

 

Belangrijk hierbij is dat de meer- en hoogbegaafde leerlingen leren en leren denken. Daarbij houden we er rekening mee dat het voor deze doelgroep het van belang is dat ze zich veelzijdig ontwikkelen en zowel analytisch, creatief en praktisch kunnen denken.

 

De belangrijkste vaardigheden die hierbij een rol spelen zijn:  jezelf motiveren, omgaan met overtuigingen, geheugen gebruiken, zelfstandig werken, samenwerken, leren leren, omgaan met frustraties, het opsporen en oplossen van hiaten.

 

Voor deze leerlingen kan het onderwijsaanbod bijvoorbeeld worden aangepast door:

-          compacten en verrijken van leerstof (bijv. het werken met een routeboekje)

-          de inzet van verrijkingsmateriaal (bijv. plustaken of de uitdagende opdrachten van de bij ons op school aanwezige Pittige Plus Torens)

-          een andere manier van begeleiden;

-          beperken van instructie (begaafde leerlingen krijgen instructie op belangrijke nieuwe leerstof en leerhouding).

 

De leerkracht maakt afspraken over het uitvoeren en evalueren van opdrachten met de leerlingen en omschrijft helder wat hij/zij van de leerlingen verwacht.