Daltononderwijs

Daltononderwijs is voor iedereen!

Daltononderwijs voegt aan de reguliere vakken als rekenen en taal drie aspecten

toe waarmee uw kind later op een gedegen manier kan doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Binnen een duidelijke structuur leren wij uw kind zelfstandig werken, verantwoordelijkheid dragen en samenwerken.
Wij bereiden uw kind voor op een maatschappij waarin de term wereldburgerschap steeds belangrijker wordt. Kennismaking met de Engelse taal en moderne media zijn voor ons van belang. Kortom:

 

Verantwoordelijkheid

Leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk, zowel voor het eindresultaat als voor de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Het is belangrijk dat onze leerlingen zich mede verantwoordelijk weten voor de sfeer, voor de omgang met elkaar en voor het materiaal.

Verantwoordelijkheid komt vooral tot uiting in het werken met de taakbrief. Leerlingen hebben binnen bepaalde kaders vrijheid bij het werken aan deze taken.

 

Zelfstandigheid

We stimuleren onze leerlingen tot het zelf leren problemen op te lossen en opdrachten uitvoeren. Deze manier van werken komt tegemoet aan de motivatie van kinderen om te willen ontwikkelen, om actief te zijn. Zelfstandigheid bij het werken komt tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen, in aanleg en in tempo. Dag- en weektaken (taakbrief) bevorderen het leren plannen en organiseren van het eigen werk of de samenwerkopdrachten.

 

Samenwerken

We leren de leerlingen samenwerken uit het oogpunt van sociale vorming. We hanteren daarbij het uitgangspunt is dat je met iedereen moet kunnen samenwerken. De ontwikkeling van waarden en normen, respectvol gedrag, is hierbij belangrijk. We bevorderen samenwerking tussen leerlingen uit het oogpunt van het leren, van en met elkaar leren is daarbij belangrijk.

 

Reflectie
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats.   Wij vinden het belangrijk kinderen ook te leren evalueren en reflecteren op hun werk. Een dialoog aangaan is hierbij van belang.

Effectiviteit

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.


Is mijn kind geschikt voor Daltononderwijs?

Deze duidelijke structuur en de begeleiding van de leerkrachten zorgt ervoor dat het Daltononderwijs voor elk kind geschikt is.